موفقیت در سومین دوره مسابقات هوش مصنوعی

 

کسب رتبه اول در "لیگ تشخیص فرامین صوتی "و کسب رتبه دوم در "لیگ تصحیح اذکار نماز" توسط تیم های آزمایشگاه پردازش داده های چند رسانه ای در سومین دوره مسابقات هوش مصنوعی را به اساتید ،دانشجویان و کارکنان دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات تبریک میگوییم.

تیم تشخیص فرامین صوتی:

1-دکتر محمدمهدی همایونپور

2-مریم اسداله زاده

3-مهدی خادمیان

تیم تصحیح اذکار نماز:

1-دکتر محمدمهدی همایونپور

2-مریم اسداله زاده

3-محمدعلی کیوان راد

4-مهدی خادمیان

5-فاطمه ملکی

 

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۸