جلسه‌ دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری-سهراب مرتضوی قلاتی

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰