جلسه دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد مهندسي فناوری اطلاعات - گرایش تجارت الکترونیک- مینا عباسپور اورنگی

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱