جلسه دفاع دکتری-استخراج عبارت های موازی از دادگان نظیر مبتنی بر گراف تطابق متنی-سمیه بخشایی

 

 

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴