دفاع دکتری -تضمین صحت سرویس در محاسبات جمع سپاری شده - علیرضا طرقی حقیقت

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵