جلسه دفاع دکتری - مدلسازی و تحلیل دفاع هدف متحرک در بستر رایانش ابری دانشجو- وحید زنگنه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳