جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد- گرایش نرم افزار-فاطمه احمدی

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷