جلسه دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد-گرایش امنیت اطلاعات-لادن تازیک

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷