جلسه دفاع رساله دکتری مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک-مرتضی سرگلزایی جوان

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳