مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر-مسابقه بازشناسی پلاک مخدوش

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳