دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي-نگین قاسمي طاهری

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴