اساتيد گروه معماری سیستمهای کامپیوتری و شبکه

مسعود صبائي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sabaei@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542713

مهدي دهقان تخت فولادي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:dehghan@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542749

مرتضي صاحب الزماني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:szamani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542720

سياوش خرسندي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:khorsandi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542706

حميدرضا زرندي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:h<underline>zarandi<at>aut.ac.ir

شماره تلفن:64542702

مهدي صديقي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:msedighi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542715

حسين پدرام

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:pedram@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542714

مهدی راستی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:rasti@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542701

بهادر بخشي سراسكانرود

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:bbakhshi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542723

محمود ممتازپور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:momtazpour@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542721

حامد فربه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:farbeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542750