اساتيد گروه هوش مصنوعي

رضا صفابخش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:safa@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542728

محمدرضا ميبدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mmeybodi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542724

محمد رحمتي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:rahmati@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542741

محمدمهدي عبادزاده

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ebadzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542730

محمدمهدي همايونپور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:homayoun@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542722

احمد نیک آبادی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nickabadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542743

مریم امیرمزلقانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mazlaghani@aut.ac.ir

شماره تلفن:6454272704

مریم امیرحائری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:haeri@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545108

سعیده ممتازی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:momtazi@aut.ac.ir

شماره تلفن:021-64542737