اساتيد گروه نرم‌افزار

احمد عبداله زاده بارفروش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ahmadaku@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542733

مهدي دهقان تخت فولادي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:dehghan@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542749

محمدرضا رزازي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:razzazi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542732

مهران سليمان فلاح

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:msfallah@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542718

عليرضا باقري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ar_bagheri@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542742

سيد مجيد نورحسيني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:majidnh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542740