اساتيد

مسعود صبائي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sabaei@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542713

رضا صفابخش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:safa@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542728

احمد عبداله زاده بارفروش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ahmadaku@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542733

محمدرضا ميبدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mmeybodi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542724

مهدي دهقان تخت فولادي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:dehghan@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542749

محمد رحمتي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:rahmati@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542741

محمدرضا رزازي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:razzazi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542732

مرتضي صاحب الزماني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:szamani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542720

محمدکاظم اکبري فتيدهي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:akbarif@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542736

سياوش خرسندي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:khorsandi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542706

حميدرضا زرندي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:h<underline>zarandi<at>aut.ac.ir

شماره تلفن:64542702

مهران سليمان فلاح

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:msfallah@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542718

بابک صادقيان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:basadegh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542739

مهدي صديقي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:msedighi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542715

محمدمهدي عبادزاده

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ebadzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542730

محمدمهدي همايونپور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:homayoun@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542722

حسين پدرام

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:pedram@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542714

عليرضا باقري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ar_bagheri@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542742

شهرام خديوي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:khadivi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542721

مهدی راستی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:rasti@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542701

مهدي شجري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mshajari@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542708

حميدرضا شهرياري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:My last name at aut.ac.ir

شماره تلفن:64542716

سيد مجيد نورحسيني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:majidnh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542740

احمد نیک آبادی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nickabadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542743

سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:sa.hashemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:+982164542726

احمد آقا کاردان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:aakardan@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542729

بهادر بخشي سراسكانرود

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:bbakhshi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542723

مریم امیرمزلقانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mazlaghani@aut.ac.ir

شماره تلفن:6454272704

سید رسول موسوی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:srm@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545114

محمود ممتازپور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:momtazpour@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542721

مریم امیرحائری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:haeri@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545108

سعیده ممتازی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:momtazi@aut.ac.ir

شماره تلفن:021-64542737

احسان ناظرفرد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nazerfard@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545113

حامد فربه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:farbeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542750