اساتيد گروه تجارت الكترونيكی

محمدکاظم اکبري فتيدهي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:akbarif@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542736

مهدي شجري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mshajari@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542708

حميدرضا شهرياري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:My last name at aut.ac.ir

شماره تلفن:64542716

سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:sa.hashemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:+982164542726

احمد آقا کاردان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:aakardan@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542729