نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 شهرام آبابايي کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات و مديريت - آموزش الكترونيكي
2 حسين آتشي کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر-معماري کامپيوتر
3 الهام آخرتي کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات و مديريت - آموزش الكترونيكي
4 مهدي آذرمي کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر-معماري کامپيوتر
5 حسين آذري کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي
6 نادر آريابرزن کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر-نرم افزار
7 محمد آزاد کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر-معماري کامپيوتر
8 سارا آزادمنش کارشناسي مهندسي فن آوري اطلاعات
9 عاليه آشورزاده کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات و مديريت - آموزش الكترونيكي
10 محمود آقائي کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر-معماري کامپيوتر
11 اميد آقالطيفي کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر-معماري کامپيوتر
12 منا آقاميرسليم کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات و مديريت - آموزش الكترونيكي
13 محمود آقاپورآهنگر کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر-معماري کامپيوتر
14 روح الله آل شيخ کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر-نرم افزار
15 مريم آيت کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي
16 سيد سعيد آيت کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر-معماري کامپيوتر
17 محمدرضا آيت الله زاده شيرازي دکتري مهندسي کامپيوتر
18 فرزانه اباذري کارشناسي مهندسي کامپيوتر-نرم افزار
19 محمد ابارقي کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات (IT) - سيستم هاي چند رسانه اي
20 فردين ابدالي محمدي کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر-نرم افزار