نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 ريحانه احمدي کارشناسي مهندسي فن آوري اطلاعات 87
2 حميد اکبرنژاد قره لو کارشناسي مهندسي کامپيوتر-نرم افزار 89
3 متينه‌السادات حسيني همت آبادي کارشناسي مهندسي کامپيوتر-نرم افزار 89
4 پويا خوشبخت کارشناسي مهندسي فن آوري اطلاعات 89
5 سيدشعيب مهدي رضوي کارشناسي مهندسي کامپيوتر-نرم افزار 89
6 آرش سرابي کارشناسي مهندسي فن آوري اطلاعات 89
7 معصومه سليماني اميرشكاري کارشناسي مهندسي کامپيوتر-نرم افزار 86
8 سيدمجتبي سيدرضازاده کارشناسي مهندسي کامپيوتر-نرم افزار 87
9 ليدا صباغ زاده قمي کارشناسي مهندسي فن آوري اطلاعات 87
10 نسيم كيايي کارشناسي مهندسي کامپيوتر-نرم افزار 87
11 بهاره پرهيزکاري کارشناسي مهندسي کامپيوتر-نرم افزار 89
12 ابوذر آتاسوي کارشناسي مهندسي فن آوري اطلاعات
13 بهداد آرياتبار کارشناسي مهندسي کامپيوتر-نرم افزار
14 الهه آستانه پرست کارشناسي مهندسي فن آوري اطلاعات
15 مليحه آسماني کارشناسي مهندسي کامپيوتر-نرم افزار
16 الميرا آشورماهايي کارشناسي مهندسي کامپيوتر
17 محمد آقائي کارشناسي مهندسي کامپيوتر-سخت افزار
18 حسن آقامحمدصادق عرب کارشناسي مهندسي فن آوري اطلاعات
19 مولود آل ابراهيم دهکردي کارشناسي مهندسي کامپيوتر-نرم افزار
20 سارا آوانسري کارشناسي مهندسي کامپيوتر-سخت افزار