نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 طاهره آبداري کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات و مديريت - آموزش الكترونيكي 89
2 بيژن آذري درج کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات (IT)-شبكه هاي كامپيوتري -آموزش الكترونيكي 89
3 هما آزادفر کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات (IT)-شبكه هاي كامپيوتري -آموزش الكترونيكي 89
4 مريم ابراهيمي مياندره کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات (IT)-شبكه هاي كامپيوتري -آموزش الكترونيكي 89
5 محمد ابراهيميان کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات (IT)-شبكه هاي كامپيوتري -آموزش الكترونيكي 89
6 مهدي ابيض نژاد کارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر -هوش مصنوعي-آموزش الكترونيكي 89
7 فائزه احمدزاده سبزوار کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات و مديريت - آموزش الكترونيكي 89
8 سياوش ارجمند کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات (IT)-شبكه هاي كامپيوتري -آموزش الكترونيكي 89
9 حمزه اركيا کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات (IT)-شبكه هاي كامپيوتري -آموزش الكترونيكي 89
10 روح اله اسدي کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات (IT)-شبكه هاي كامپيوتري -آموزش الكترونيكي 89
11 علي اسفندياري کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات و مديريت - آموزش الكترونيكي 89
12 مهدي اسفندياري بادامكي کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات (IT)-شبكه هاي كامپيوتري -آموزش الكترونيكي 89
13 حسين اسكندري شهركي کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات (IT)-شبكه هاي كامپيوتري -آموزش الكترونيكي 89
14 آيدا اسماعيل زاده کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات و مديريت - آموزش الكترونيكي 89
15 طيبه اسماعيلي بهبهاني کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات و مديريت - آموزش الكترونيكي 89
16 فاطمه اسماعيلي راد کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات و مديريت - آموزش الكترونيكي 89
17 محمد اسيوند چم عالي کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات (IT)-شبكه هاي كامپيوتري -آموزش الكترونيكي 89
18 اكرم اصلاني کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات (IT)-شبكه هاي كامپيوتري -آموزش الكترونيكي 89
19 پوريا اعظم کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات (IT)-شبكه هاي كامپيوتري -آموزش الكترونيكي 89
20 مجيد افرا کارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات و مديريت - آموزش الكترونيكي 89