افراد

احمد آقا کاردان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: aakardan@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542729

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی