افراد

محمدکاظم اکبري فتيدهي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: akbarif@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542736

صفحه شخصي: http://akbarif.ir

  • سوابق تحصیلی