افراد

عليرضا باقري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: ar_bagheri@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542742

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~bagheri/

  • سوابق تحصیلی