افراد

بابک صادقيان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: basadegh@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542739

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/basadegh

  • سوابق تحصیلی