افراد

بهادر بخشي سراسكانرود

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: bbakhshi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542723

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~bakhshis/

  • سوابق تحصیلی