افراد

محمدمهدي عبادزاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: ebadzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542730

صفحه شخصي: http://www.ebadzadeh.com

  • سوابق تحصیلی