افراد

حميدرضا زرندي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: h<underline>zarandi<at>aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542702

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/h_zarandi

  • سوابق تحصیلی