افراد

سياوش خرسندي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: khorsandi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542706

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~khorsandi

  • سوابق تحصیلی