افراد

سيد مجيد نورحسيني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: majidnh@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542740

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی