افراد

مریم امیرمزلقانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: mazlaghani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 6454272704

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/mazlaghani

  • سوابق تحصیلی