افراد

محمدرضا ميبدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mmeybodi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542724

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~meybodi

  • سوابق تحصیلی