افراد

محمود ممتازپور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: momtazpour@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542721

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~momtazpour

  • سوابق تحصیلی