افراد

مهدي صديقي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: msedighi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542715

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~msedighi

  • سوابق تحصیلی