افراد

مهدي شجري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: mshajari@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542708

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی