افراد

احسان ناظرفرد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: nazerfard@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545113

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~nazerfard

  • سوابق تحصیلی