افراد

احمد نیک آبادی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: nickabadi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542743

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~nikabadi/

  • سوابق تحصیلی