افراد

حسين پدرام

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: pedram@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542714

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~pedram

  • سوابق تحصیلی