افراد

بهمن پوروطن

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: pourvatan@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی