افراد

محمد رحمتي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: rahmati@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542741

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/rahmati

  • سوابق تحصیلی