افراد

مهدی راستی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: rasti@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542701

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/rasti

  • سوابق تحصیلی