افراد

محمدرضا رزازي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: razzazi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542732

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~razzazi/

  • سوابق تحصیلی