افراد

سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: sa.hashemi@aut.ac.ir

شماره تلفن: +982164542726

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/sa.hashemi

  • سوابق تحصیلی