افراد

مسعود صبائي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: sabaei@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542713

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی