افراد

سعيد شيري قيداري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: shiry@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542737

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~shiry/

  • سوابق تحصیلی