افراد

سید رسول موسوی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: srm@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545114

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~sds

  • سوابق تحصیلی