افراد

سید رسول موسوی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: srm@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545114

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی