افراد

مرتضي صاحب الزماني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: szamani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542720

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~szamani

  • سوابق تحصیلی