ضریب تاثیر مجلات ۲۰۱۴ به همراه Q۱,Q۲,Q۳,Q۴

برای دانلود ضریب تاثیر مجلات در سال 2014 به همراه دسته بندی های Q1,Q2,Q3,Q4 از آدرس زیر دانلود کنید:

1- ضریب تاثیر مجلات ISI به همراه دسته بندی های Q1,Q2,Q3,Q4 (دانلود شده از سایت پژوهشی دانشگاه)

2- ضریب تاثیر مجلات 2014 (دانلود شده از سایت وزارت علوم)

3- ضریب تاثیر مجلات 2014 (دانلود شده از دانشگاه فردوسی مشهد) 

 

آرشیو اطلاعات سالهای گذشته:

ضریب تاثیر مجلات به تاریخ 2013 را از آدرسهای زیر دانلود کنید:

1- ضریب تاثیر مجلات 2013 جدید

2- ضریب تاثیر مجلات 2013