لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم- مهر ۱۳۹۴

به پیوست فهرست مجلات نامعتبر وزارت علوم (مهر 1394) ارایه می­گردد.

سیاهه روزآمد شده مجلات نامعتبر همواره از طریق آدرس زیر قابل دسترسی است:

http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Download.aspx

http://www.msrt.ir/fa/rppc/pages/Home.aspx

 

پیوست 1- فهرست مجلات نامعتبر وزارت علوم مهر 1394 

پیوست 2- فهرست مجلات نامعتبر وزارت علوم مهر 1393

پیوست 3- فهرست مجلات نامعتبر وزارت علوم تیر 1393

پیوست 4- فهرست مجلات نامعتبر وزارت علوم مهر1392