آیین نامه ارزیابی کنفرانسها

آیین نامه ارزیابی کنفرانسها را از اینجا (آیین نامه ارزیابی کنفرانسها) دانلود کنید.