شاخص‌های پژوهشی h-index, g-index, i۱۰-index و اندازه‌گیری آنها

جهت اطلاع از برخی شاخص های پژوهشی و نیز شیوه های اندازه گیری آن به مستند تهیه شده زیر مراجعه کنید

 شاخص‌های پژوهشی